İhale Duyurusu

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Analiz Aracı (YET-EAA) Algoritma Geliştirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması, YET-EAA Yazılımının Geliştirilmesi Aşamasında Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi

Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi ve böylece binaların enerji ihtiyacının azaltılması ve enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı salımlarının düşürülmesi amacıyla “Türkiye’de Binalarda enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında bir “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Analiz Aracı (YET-EAA)” geliştirilecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek YET-EAA yazılımının aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir:
- Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının faydalarının hesaplanması (saatlik enerji modellemelerine dayanan ve çevresel verileri dikkate alan),
- Maliyet ve fayda hesaplamalarının yapılması,
- Muhtemel yenilenebilir enerji kullanım seçenekleri senaryolarının ve baz senaryonun karşılaştırmasının yapılması.

YET-EAA yazılımı bina tasarım sektörüne hizmet edecek bir kılavuz ve hesaplama aracı olacak, binalarda daha yüksek enerji performansını ve enerji verimliliğini destekleyecek, bina sektöründe yerinde yenilenebilir enerji kullanımı uygulamalarının artmasını sağlayacaktır.

Bu çerçevede; Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Analiz Aracı (YET-EAA) geliştirme işleri iki aşamaya ayrılmıştır: Algoritma Geliştirme işi (detay algoritma tanımlarının yapılması, teknik spesifikasyonların belirlenmesi ve tanımlanması, YET-EAA yazılım geliştirme işi için ihale dosyalarının oluşturulması)

Danışmanlık ve İzleme Faaliyetleri (YET-EAA yazılım geliştirme işi için ihale dokümanlarının incelenmesi ve yazılım geliştirme işi için danışmanlık ve izleme faaliyetlerinin sağlanması)

I. AŞAMA: YET-EAA ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ, YAZILIM İHALE DOSYALARININ İLGİLİ TÜM EKLERİYLE BİRLİKTE HAZIRLANMASI,
II. AŞAMA: YET-EAA YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ.

Bu ihale aşağıda belirtilen ve I. Aşama ve II. Aşama’da alınacak hizmetler için gerçekleştirilmektedir.

I. Aşama’da, Yüklenicinin YET-EAA algoritmasını geliştirmesi, yazılım ihalesi için tüm ihale dosyasını hazırlaması (algoritma detayları ve tüm teknik spesifikasyonlar ve tanımlamar dahil);
II. Aşama’da, Yüklenicinin YET-EAA yazılım işini üstlenecek ikinci bir yüklenici seçimi için UNDP’ye ihale değerlendirme hizmetleri vermesi ve yazılım geliştirme işleri boyunca danışmanlık hizmetleri vermesi. Yazılımı geliştirmek üzere belirlenecek ikinci yüklenici yazılım geliştirme işlerinin ana sorumlusu olacaktır.

İhale hakkında detaylı bilgi ve şartnameye aşağıdaki adreslerden erişilebilir:
www.tr.undp.org
www.un.org.tr
www.ungm.org
www.devbusiness.com
www.undp.org

İlgilenen kurum ve kuruluşların tekliflerini 05 Mayıs 2014 17:30’a kadar aşağıdaki adreste bulunan UN Binasına posta ile ya da elden iletmesi gerekmektedir. Geç ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.

United Nations Development Programme (UNDP)
Birlik Mah. 415. Cadde No: 11,
06610 Çankaya, ANKARA/TURKEY
Fax: +90 312 496 1463

Announcement for Tender for Renewable Energy Technologies Economic Analysis Tool (RET-EAT) Algorithm Development, Preparation of Tender File, Provision of Consultancy and Monitoring Services during RET-EAT Development

In order to promote the use of renewable energy resources in buildings and thereby to reduce the final external energy consumption and associated GHG emissions in the buildings sector of Turkey, a “Renewable Energy Technologies Economic Analysis Tool” will be developed within the Promoting Energy Efficiency in Buildings in Turkey Project.

Ministry of Energy and Natural Resources (MoENR), General Directorate of Renewable Energy (YEGM) and Ministry of Environment and Urbanism (MoEU) will collaborate to start and sustain a RET Economic Analysis Tool with the below functionalities:
- Calculation of benefits from RET for buildings, based on hourly energy models and environmental data,
- Calculation of related costs and benefits,
- Comparison of possible RET implementation scenarios and base building scenarios.

The RET-EAT will serve as the guidance and calculation tool for the building design sector, promoting better energy performance, higher energy efficiency, and increased level of onsite renewable energy applications in buildings sector.

Within this framework, the overall scope of work regarding the development of this “Renewable Energy Technologies Economic Analysis Tool (RET-EAT)” is split into two stages:

STAGE I: DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM AND RELEVANT REQUIRED ANNEXES FOR THE RET-EAT SOFTWARE DEVELOPMENT TENDER,
STAGE II: DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE OF THE RET-EAT.

This tender is for the provision of below services during Stage I and Stage II.

For Stage I, the Contractor will deliver complete tendering documents, including the detailed algorithm definitions and all additional required technical specifications and definitions, for the tender works of RET-EAT software development tender;
For Stage II, the Contractor will provide bid evaluation services to UNDP for selecting a Contractor who will develop RET-EAT software; and provide consultancy and monitoring services during the development of RET-EAT software. The Software Development Contractor will be responsible for software development works and will be identified through another tender process.

Detailed information regarding the tender including the solicitation documents can be accessed through the following web addresses:
www.tr.undp.org
www.un.org.tr
www.ungm.org
www.devbusiness.com
www.undp.org

Interested parties are invited to submit proposal by May 05, 2014 17:30 hrs. local time. Proposals must be delivered to UN House, address of which is given below. Late proposals shall be rejected.

Request For Proposals

United Nations Development Programme (UNDP)
Birlik Mah. 415. Cadde No: 11,
06610 Çankaya, ANKARA/TURKEY
Fax: +90 312 496 1463


Sayfa Başına Dön | Anasayfa