Türkiye Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı

Hızlı büyüyen enerji talebi ve yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli itibariyle ülkemizin enerji politikalarında yenilenebilir enerjiye özel bir önem verilmektedir. Gerek strateji belgelerimizde, gerekse mevzuatımızda yenilenebilir enerjinin enerji üretim portföyündeki payının artırılmasına yönelik pek çok referans bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin gelişiminin sağlıklı bir şekilde sağlanmasının planlanması açısından bir yol haritası olarak hazırlanan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ile 2023 yılına dek olan dönemde bu alanda sağlanacak gelişim detaylı olarak ortaya konmuştur.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu’nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi’nin 2009/28/EC sayılı Direktifi ile de uyumlu bir şekilde hazırlanmış bir doküman olarak ülkemizin hedeflediği gelişim ve bu gelişim doğrultusunda almayı planladığı önlemleri şeffaf bir şekilde ortaya koyan, halka açık, uluslararası bir doküman olma özelliği de taşımaktadır. Planın hazırlanmasında, diğer ülkelerin eylem planları ile karşılaştırılabilir olması saikiyle söz konusu direktifin ulusal eylem planları için öngördüğü resmi şablon dikkate alınmıştır.

Planın hazırlık sürecinde sivil toplum kuruluşları, finansörler, yatırımcılar, müşavirler, kanun koyucular ve uygulayıcılar gibi sektörün farklı taraflarını temsil eden paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve azami ölçüde katılımcı bir süreç yürütülmüştür. Plan kapsamındaki çalışmalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, soğutma, ulaşım ve elektrik üretimi gibi farklı amaçlarla kullanımı için;
- Mevcut durumun analiz edilmesi, gelişimin önündeki engellerin ortaya konması,
- Gelişim hedeflerinin belirlenmesi
- Hedeflere ulaşmak için alınması gereken önlemler, aksiyonlar
- Hedeflere ulaşılabilmesi durumunda sağlanacak etkinin analiz edilmesi
adımlarını kapsamıştır. Hedeflerin tasarımında tüm politika dokümanları, özellikle de 2023 yılı için ulusal hedeflerimiz dikkate alınmıştır.

Planın hazırlanması sürecinde Genel Müdürlüğümüz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İspanya Krallığı Hükümeti ve Deloitte Touche & Tohmatsu ile iş birliği yapmıştır.

TURKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI
NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN FOR TURKEY

Sayfa Başına Dön | Anasayfa