ENAR Projesi Başvuruları...

2014 Yılı ENAR Proje Başvuruları İçin Son Başvuru Tarihi Genel Müdürlüğümüz Tarafından Duyurulacaktır.

ENAR PROGRAMI BİLGİ NOTU
08 Haziran 2010 tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) dair Yönetmelik” Genel Müdürlüğümüzce revize edilmiş ve 21 Şubat 2013 tarih ve 28566 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

• Enerji konulu Ar-Ge projeleri Üniversite-firma ortaklığında yürütülecektir.
• Proje bütçesinin %20'si proje ortağı firmaca karşılanacak olup %80'i Bakanlığımızca hibe niteliğinde ödenecektir.
• Proje ödemeleri dörder aylık periyotlarda üniversite tarafından açtırılacak proje özel hesabına projenin ilerlemesine paralel olarak yapılacak olup harcamalar üniversitelerin satın alma birimince ihale kanununa uyularak yapılacaktır ve Sayıştay denetimine tabi tutulacaktır.
• Başvurular Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan proje yönlendirme heyetince ön incelemeye tabi tutulacak olup değerlendirmeye uygun olan projelerin değerlendirilmesi için yine aynı heyetçe seçilecek en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak değerlendirme heyetleri oluşturulacaktır. Değerlendirme heyetlerinde 3 akademisyen 2 bakanlık çalışanı bulunacaktır. Proje yürütücüsü ve firma temsilcisinin katılacağı değerlendirme toplantıları Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecektir.
• Genel Müdürlüğümüzün hazırlayacağı değerlendirme kriterlerine göre puanlama yapılacak olup heyet üyelerinin birbirinden bağımsız vereceği notların ortalaması alınarak projenin aldığı not tespit edilecektir. En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanacak projelerden ENAR bütçesinin imkan verdiği sayıda proje Bakanlar Kuruluna önerilmek üzere belirlenecektir.
• Bakanlığımız, üniversite, proje yürütücüsü ve proje ortağı firma arasında imzalanan sözleşme ile proje başlayacaktır. Proje ödemeleri her yıl için alınacak Bakan oluru ile proje hesaplarına yapılacaktır.
• Projeler dörder aylık dönemlerde proje yürütücüsünün hazırlayacağı ilerleme raporunu Genel Müdürlüğümüze göndermesi ile birlikte görevlendirilen izleyici akademisyen veya Bakanlık personelinin yerinde yapacağı inceleme ile ve raporuyla takip edilecektir. Planlanan şekilde yürümeyen projelerin ödemeleri durdurularak sözleşmesi fesih edilebilecektir.
• Proje bütçesinde veya personelinde oluşacak değişiklikler Genel Müdürlüğümüzden onay alınarak yapılabilecektir.
• Proje süresi en fazla 2 yıl olup gerekmesi halinde en fazla 6 şar ay olmak üzere 2 kere süre uzatması yapılabilecektir.
• Planlanan şekilde tamamlanan projeler için Genel Müdürlüğümüze sunum yapılacak olup taraflarca imzalanan bir tutanak ile proje sonlandırılmış sayılacaktır.
• Proje kapsamında alınan makine donanım, sarf malzemesi, çıkan prototip ürün proje sözleşmesi ekindeki mal paylaşım protokolüne göre üniversiteye veya firmaya kalabilecektir. Proje bütçesinde harcanmadan kalan miktar katkı oranlarında Bakanlığımıza ve firmaya geri ödenecektir ve proje kapatılmış sayılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Özlem ACAR - 0 312 295 55 97
Ertuğrul KALINBAÇOĞLU - 0 312 295 51 21
Hakan AKATA - 0 312 295 51 23

EKLER
ENAR Yönetmeliği
Proje Başvurusu Hazırlama Kılavuzu
Proje Başvuru Dokümanı
Teknik ve Mali Kılavuz
Akademisyen Bilgi Formu
Proje Değerlendirme Kılavuzu
Proje Değerlendirme Formu


Sayfa Başına Dön | Anasayfa