2016 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Raporu

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI RAPORU

TOPLANTI SUNUMU

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından 30/9/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Kararı ile 2016 yılında düzenlenen Danışma Kurulu toplantısının gündemi 'Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı' olarak belirlenmiş olup; bu kapsamda, 28 - 29 Kasım 2016 tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da 'Danışma Kurulu Toplantısı' yapılmıştır. Toplantı ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı nihai hale getirilmiş, Taslak Planda yer alan eylemler detaylandırılmış; uygulamada yapılacaklar sıralamaya konulmuş ve çerçevesi belirlenmiştir. Eylemler detaylandırılırken; AB ülkelerindeki başarılı uygulamaları ile Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş ve eylemler; fayda/etki başlığı altında 'Makroekonomik Açıdan Önemi', 'Enerji Verimliliğine Katkısı', 'Sektörel Gelişim Açısından Önemi', 'Sosyal Etkisi2 olmak üzere 4 alt başlıkta, uygulama kolaylıkları ise 'Mevzuat Durumu', 'Yeterli Veri', 'Personel İhtiyacı', 'Finansman İhtiyacı', 'Kurumsal Eşgüdüm' olmak üzere 5 alt başlık altında değerlendirilmiştir.

Enerji verimliliği konusunda kısa, orta ve uzun vadeli (2017-2020; 2021-2023; 2030 hedefleri) eylemlerin tartışıldığı toplantıya 150 farklı kurum ve kuruluştan katılım sağlamıştır. Bakanlığımız ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların yetkilileri başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların, bankaların, yetkilendirilmiş kurumların, enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, üniversite ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 260 kişi toplantıya katılım sağlamıştır.

Danışma Kurulu Toplantısında tanımlanan eylemler, “Yatay Konular, Sanayi ve Teknoloji, Bina ve Hizmetler, Enerji, Ulaştırma ve Tarım” tematik başlıkları altında ele alınmıştır.

Yatay Konular tematik başlığı altında; enerji yönetimi sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin artırılması, ulusal enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin artırılması ve hızlıca hayata geçirilmesi noktasında teknik, hukuki ve finansal hususları içeren kılavuz, tip sözleşme ve benzeri alt başlıkların oluşturulması, enerji verimliliği faaliyetlerinin kayıt, veri tabanı ve raporlama sistemlerinin oluşturulması/geliştirilmesi, uluslararası enerji verimliliği finansman imkânlarının ve etkinliğinin artırılması, koordinasyon ve kontrolü, idari ve kurumsal yapılanma ile farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim konuları tartışılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji başlığında; sanayi sektöründe enerji verimliliğinin desteklenmesi, proje destekleri, gönüllü anlaşma programları, sanayi sektöründe enerji verimliliğini artırmak için finansman imkânlarının sağlanması, yerinde üretim, ısı kullanan büyük endüstriyel tesislerinde kojenerasyon sistemlerinin özendirilmesi, enerji verimli makine ve ekipmanların özendirilmesi, sektör, proses, makine ve ekipmanlar için asgari enerji performans standartları, cihazlarda enerji verimliliği performans standartları ve çevre duyarlı tasarım, üretim, etiketleme, Türkiye için öncelikli mevcut en iyi teknolojiler ve uygulamalar ve Ar-Ge konularında görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Bina ve Hizmetler başlığında; toplu konutlarda enerji verimliliğinin artırılması, mevcut binaların rehabilitasyonu ve geliştirilmesi, yerinde üretim, yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemlerinin binalara entegrasyonu, binalarda enerji verimliliğinin özendirilmesi, kentsel dönüşüm kapsamında binaların enerji verimliliği derecelerinin artırılması, binalara yönelik enerji verimliliği etüt programları ve etütler için kaynak tahsisi, mevcut (kamu) binalarda enerji performansının iyileştirilmesi, kamu binaları için enerji tasarrufu hedefi, binalarda enerji performansı, enerji kimlik belgesinin uygulaması, belediye hizmetlerinde enerji verimliliğinin artırılması, binalar için enerji tüketim verilerini de içeren bir veri tabanının oluşturulması, sürdürülebilir ve yeşil binalar, binalarda yeşil sertifika kullanımının özendirilmesi, inşaat sektöründe kullanılan malzeme ve teknolojiye ilişkin en iyi uygulamaların tespiti ve paylaşılması, merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanılmasının özendirilmesi konuları tartışılmıştır.

Enerji başlığında; Türkiye’deki kojenerasyon ve merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin potansiyelinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması, talep tarafı yönetiminin uygulanabilmesi için piyasa altyapısının oluşturulması, ısıtma ve soğutma kaynaklı yükün azaltılması, elektrik iletim ve dağıtım faaliyetlerinde verimlilik artışının gerçekleştirilmesi, trafolarda asgari performans standartlarının uygulanması, mevcut elektrik santrallerinde verimliliğin arttırılması, doğalgaz altyapısı için verimlilik standartları oluşturulması, genel aydınlatmada verimliliğin artırılması için dönüşüm, elektrik sayaçlarının okunması ile ilgili düzenleyici çerçevenin Avrupa direktifleriyle belirlenen ana esaslarla uyumlaştırılması, tüketiciye kıyaslanabilir ve daha detaylı bir fatura bilgisinin sunulması konularında görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Ulaştırma başlığında; enerji verimliliğine yönelik taşıma vergisi düzenlemesi, yakıtlar ve alternatif teknolojilerle ilgili karşılaştırmalı çalışmanın geliştirilmesi, bisiklet ve yaya ulaşımının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılması, otomobil kullanımının azaltılması, toplu taşımanın yaygınlaştırılması, kentsel ulaşım için kurumsal yapıların geliştirilmesi, deniz taşımacılığı altyapısının iyileştirilmesine, demiryolu taşımacılığı altyapısının iyileştirilmesine ve ulaşımda enerji verimliliğine yönelik bir veri tabanı oluşturulması konuları tartışılmıştır.

Tarım başlığında ise; tarım makinelerinin ve araçların yenilenmesine yönelik teşvikler, sulamada, su iletim randımanının artırılması için kapalı sistemlere, uygulama randımanının artırılması için ise tarla içi basınçlı sulama yöntemlerine geçiş, tarım sektöründe enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, yerinden üretim, sulamada güneş enerjisi teşvikleri, biyoenerji enerjisi elde etmek amacıyla tarım yan ürünlerinin ve atıkların kullanılması ile potansiyel değer tahmini incelemesi konularında görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa